Kurumsal Sigortalar

Belirsizliklerin ve beklenmedik gelişmelerin çok yoğun olarak yaşandığı ticaret ortamında,
hem kurumsal hedefler hem de operasyonlar bu belirsizliğin ve olası kazaların tehdidi altındadır. Tüm performans planlaması uygulansa bile beklenmedik bir riskin gerçekleşmesi finansal hedeflerin zarar görmesine yol açacağı gibi kurumsal servet kaybı da sözkonusu olabilir.

İşte bu nedenlerle, bir kurumun planlanacak organizasyonel başarısının sağlıklı olabilmesi için olası tüm riskleri tanıyıp, bu riskleri en uygun kapsam ve finansal koşullar ile yönetebilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Pamir & Partners, sigorta şirketinin değil tamamen “sigortalının temsilcisi” olarak hareket eder. Sigortalılarının finansal hedeflerini dikkate alarak, onlar için en uygun kapsam ve teminatları içeren poliçeleri “butik hizmet” anlayışı ile oluşturur.

Enerji Sigortaları

PAMİR&PARTNERS, özel uzmanlık gerektiren enerji sektörü özellikle HES, RES, SOLAR, DOĞALGAZ ÇEVRİM, ON SHORE, OFF SHORE, BORU HATTI, PETRO KİMYA TESİSLERİ, ENERJİ İLETİM/DAĞITIM gibi tesislerinin sigortalarında deneyimli, kadrosu ile en doğru tavsiye ve en doğru çözüm ile fiyat-maliyet optimizasyonu sağlayarak tam Müşteri memnuniyetini hedeflemektedir.
Her bir proje ve riziko kendi teknik şartları ve özellikleri dikkate alınarak değerlendirilir ve müşterilere hem inşaat ve montaj sürecine hem de işletme dönemine yönelik, geniş kapsamlı İnşaat All Risk/Montaj All Risk/Sorumluluk ve Enerji İşletme Dönemi Yangın/Mühendislik/Kâr Kaybı/Sorumluluk poliçeleri sunulur.

-ENERJİ İNŞAAT, MONTAJ TÜM RİSKLER ve SORUMLULUK SİGORTALARI
-ENERJİ İŞLETME DÖNEMİ YANGIN, MÜHENDİSLİK, KÂR KAYBI ve SORUMLULUK SİGORTALARI

Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları, sigortalı şirketleri, inşaat, montaj, makina ve ekipman yatırımlarında oluşacak zararlara karşı koruyan mal varlığı sigortalarıdır. Mühendislik Sigortaları 4 başlık altında toplanmaktadır:

-İNŞAAT ALL RİSK SİGORTASI
Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple ortaya çıkan zararlara karşı güvence verir.
Bakım Devresi Klozu
Bakım devresi teminatı, inşaatın tamamlanması veya geçici kabulün yapılması, yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer.

-MONTAJ ALL RİSK SİGORTASI
Bu sigorta; konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini güvence altına alır.

-MAKİNA KIRILMASI SİGORTASI
Bu sigorta makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve esas olarak;
a) İşletme kazalarından,
b) Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,
c) Yağlama kusurlarından,
d) Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,
e) Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,
f) Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,
g) Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,
h) Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,
i) Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısiyle husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,
j) Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,
k) İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
l) İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Matkap, makas, bıçak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris ve kalıplar, haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, şablon, modeller, resim ruloları, öğütücü, kırıcı, karıştırıcılar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantları ve kayışları gibi değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi mutad olan kömür fırçası ve lamba gibi parçalar (elektriki izolasyon maddeleri ile izolasyon yağları dışında) temin edilemez.

-ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI
Bu sigorta elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi zararlara karşı güvence verir.

İşyeri Sigortaları

İşyeri binasını ve içinde bulunan emtia, demirbaş, makina, kasa ve yazar kasa vb muhteviyatları doğal afetlere, yangına, yıldırım çarpmasına, patlamalara, terör saldırılarına karşı koruma altına alan sigortalardır.
PAMİR&PARTNERS tarafından her bir işyeri kendi özellikleri dikkate alınarak değerlendirilir ve poliçe koşullarının yapılmakta olan işin kapsamına en uygun şekilde oluşturulması hedeflenir.

Nakliyat Sigortaları

Ticari emtia, yarı mamül, hammadde ve proje emtiasının bir yerden başka bir yere kara, hava, deniz ve/veya demiryoluyla taşınırken oluşabilecek fiziksel zarardan kaynaklı, finnasal kayıplarını da teminat altına alan sigortadır.

Kaza Sigortaları

Otomobil ve otomobil dışı kazalar olarak ikiye ayrılan kaza sigortaları şirketlerin mal varlıklarını ve çalışanlarını korumaya yönelik sigortalardır.

o FERDİ KAZA SİGORTASI
Bu sigorta sigortalıyı maruz kalacağı kazaların sonucu oluşacak vefat, kalıcı sakatlık ve tedavi masrafı risklerine karşı güvence altına alır.

o KASKO
Bu sigorta karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin uğrayacağı maddi zararları güvence altına alır.

o TRAFİK
Karayollarına çıkan tüm motorlu kara taşıtları ile lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekmekte olduğu römork sahiplerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre yaptırmak mecburiyetinde oldukları zorunlu bir sigorta türü olup, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.

Sorumluluk Sigortaları

Sigortalının, üretim ve faaliyetleri sırasında gerçekleşebilecek kusurlarından kaynaklı Tazminat taleplerini teminat altına alan sigortadır.

o İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI
Bu sigorta ile, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

o YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI
Şirket ve iştiraklerinde görevli yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları kusurlardan kaynaklı zararları teminat altına alır.

o ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI
Sigortalının ürettiği malların kullanılması esnasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve maddi zararları tazmin eder.

o ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SORUMLULUK SİGORTASI
Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir olay sonucunda, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerine karşı sigortalıyı korur.

o MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Sigortalının, ifa ettiği mesleğinin, hatalı ve/veya kusurlu olması sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat talepleri teminat altına alınır.

Mimar ve mühendisler, serbest muhasebeciler / mali müşavirler, avukatlar ve hekimler, vb. meslek grupları bu sigorta ürünü ile koruma sağlayabilirler.

o ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI
Kişi/kurumların, yasa dolayısıyla yaptırmak zorunda olduğu sigortalardır.
Trafik Sigortası
İşletmeler ve Yükleniciler için Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Sorumluluk Sigortası
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları

Tekne Sigortası

Bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır.

Bu maddede yer alan ''gemi veya diğer deniz ve göl araçlan'' terimi, yük ve yolcu gemilerini kapsar. Ancak sigortacı kabul ettiği takdirde, ahşap veya beton yahut bunların karışımından yapılmış tekneler, yelkenli tekneler, tenezzüh tekneleri, yat ve kotralar, hizmet motorları, balıkçı gemi ve tekneleri, römorkör, duba, şat ve layterler, yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletleri gibi deniz ve göl araçlan ''gemi veya diğer deniz ve göl araçları'' terimi kapsamında sayılır.

Ticari Alacak Sigortaları

Ticari Alacak (Kredi) Sigortası, belirlenen limitler dahilinde sigortalı şirket tarafından firmalara yapılan, açık hesap, mal mukabili ve vesâik mukabili satışlarda şirket alacaklarını teminat altına alır.

Sorularınız mı var ?İletişime Geçin

Tüm hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.
Pamir Sigorta Brokerliği A.Ş.
İmrahor Caddesi No:29
Premier Kampüs Ofis A Blok D:117
34400 Kâğıthane İstanbul Türkiye
Tel : +902122165060
Gsm : +905342795290
Faks : +902122165070
info@pamirandpartners.com

    Gerekli alanları lütfen doldurun *