KVKK Aydınlatma Metni

PAMİR SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin
sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, 6698 sayılı
Kanunda yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte,
muhafaza edilmekte ve korunmaktadır.

Bu kapsamda ad-soyad, TC Kimlik numarası, her türlü iletişim bilgisi, hizmetin türüne
göre sağlanması zorunlu olan bilgiler(örneğin sağlık sigortası poliçesi için hastalık
bilgileri vb) ve hizmet süreçlerinde gerekli görülmesi halinde finansal bilgiler tarafımızca
işlenebilecektir.

Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet
gösteren PAMİR SİGORTA VE BROKERLİĞİ A.Ş. olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi
hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.
a) Veri Sorumlusu

Şirketimiz, PAMİR SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel
verilerinizi işlemektedir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, talebiniz üzerine sigorta sözleşmelerinin yapılabilmesi, sigorta
tekliflerinin alınabilmesi amacıyla işlenmekte ve yine aynı amaçlarla
paylaşılabilmektedir.
Talep ettiğiniz sigorta teklifi/poliçesinin hazırlanması için sağlık bilgilerinin işlenmesi
zorunlu olması halinde sağlık bilgileriniz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi usülüne
uygun olarak ve tüm güvenlik önlemleri alınmak suretiyle işlenebilecektir.
Ayrıca Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer amaçlarla ve
bu veri işleme şartları ile sınırlı olmak kaydıyla da kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.
Kişisel verileriniz işlenme amacı ortadan kalktıktan ya da yasal süre sona erdikten
verileriniz silinerek yok edilmektedir.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla
Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirketimizin hukuki
yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde sigorta şirketleri, reasürans
şirketleri hastane ve özel klinikler ve resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.
Talep ettiğiniz sigorta teklifi/poliçesinin hazırlanması için sağlık bilgilerinin işlenmesi
zorunlu olması halinde sağlık bilgileriniz özel nitelikli kişisel verilerin aktarım usulüne
uygun olarak ve tüm güvenlik önlemleri alınmak suretiyle aktarılabilecektir. Yurtdışında
yer alan işbirlikçilerimize yapılacak aktarım yalnızca buna ilişkin açık rızanız alınmak
suretiyle yapılacaktır.
Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddesinde yer alan
düzenlemelere riayet edilmekte ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri
güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
d) Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki ortamda,
elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer
yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVK Kanunu’nun 5.
ve 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli
durumlarda onayınıza başvurulmaktadır.
e) Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi olarak, Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 KVKK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
Haklarınıza ve KVK Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak
veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize
iletmeniz mümkündür. Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en
kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenecek tarifedeki ücret
alınabilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
PAMİR SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image